เกี่ยวกับวัด

ประวัติวัด
เจ้าอาวาสวัดเจ้าอาม
สำนักงานเจ้าคณะแขวง
พระภิกษุสามเณร
ศิษย์วัด
กฎของวัด
การศึกษาของวัด
การบริหารงานวัด
การเผยแผ่ธรรมะ

การบุญการกุศล
วัดไทยในไทย
วัดไทยในต่างแดน
ชมรมภาษาอังกฤษ
ชมรมภาษาไทย
ชมรมพุทธจิตวิทยา
เว็บบอร์ด
webmaster
 

เกี่ยวกับข้อมูล - ความรู้

ตรวจผลสอบนักธรรม
ตรวจผลสอบบาลี
ตรวจผลสอบ มสธ.
ตรวจผลสอบ มจร.
พระไตรปิฏกออนไลน์
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
พจนานุกรมราชบัณฑิต
ศัพท์ภาษาอังกฤษ
ศัพท์แสลง

เกี่ยวกับเดินทาง

เช็คเที่ยวบิน
ตารางเดินรถไฟ
ตารางเดินรถเมล์
ตารางเดินรถ บขส.
แผนที่กรุงเทพ
สภาพจราจรจากสจร.
ข่าวจราจร สวพ.91
พยากรณ์อากาศ

 

 

ประวัติวัดเจ้าอาม

วัดเจ้าอาม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ตั้งวัดเป็นพื้นที่ลาบลุ่ม อยู่ในสวนมีคูคลองโดยรอบ ขณะนี้ได้กลายเป็นบ้านจัดสรรเป็นส่วนมาก ประชาชนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การคมนาคมมีถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน ลาดยาวผ่านหน้าวัด  มีอุโบสถ ศาลาการเปรียญและกุฎีสงฆ์

       วัดเจ้าอามสร้างขึ้นเมื่อ ..๒๓๒๒ โดยพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นผู้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลให้กับพระสนมเอกซึ่งมีพระนามว่า อามหรือเจ้าอาม ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกพระองค์สั่งให้ประหารชีวิตด้วยเข้าพระทัยผิด และได้สร้างพระปรางค์ขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นที่บรรจุพระอัฐิของพระสนมอาม แต่การก่อสร้างเสนาสนะต่าง  ยังไม่เสร็จเรียบร้อยตามพระราชดำริ เพราะพระองค์มีภารกิจหลายด้านในการปกครองบ้านเมือง และต่อมาได้สิ้นสมัยของพระองค์เสียก่อน การก่อสร้างวัดในระยะหลังชาวบ้านในบริเวณใกล้วัดได้ช่วยกันก่อสร้างมาโดยตลอด และในพ..๒๕๑๒ จอมพลประภาส และคุณหญิงไสว จารุเสถียร เมื่อยังมีอำนาจได้มาช่วยบูรณะปฏิสังขรเสนาสนะ และได้บูรณะพระปรางค์ พร้อมทั้งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอดพระปรางค์ และได้นำต้นโพธิ์มาจากประเทศอินเดีย ปลูกอยู่ระหว่างอุโบสถ และวิหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หากมีข้อสงสัยด้านข้อมูล ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายข้อมูลได้ที่ webmaster
137 วัดเจ้าอาม  แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
Copyright © 2001 http://www.geocities.com/watchaoam
All rights reserved

k_wiraphong@hotmail.com

 

เกี่ยวกับการศึกษา

ทบวงมหาวิทยาลัย 
สถาบันอุดมศึกษาในไทย
กระทรวงศึกษาธิการ 
การศึกษาแห่งชาติ 
กรมสามัญศึกษา
สภาสถาบันราชภัฏ
การศึกษาเอกชน
สถาบันเทคโนฯ ราชมงคล
การข้าราชการครู
กรมการศาสนา
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
การประถมศึกษาแห่งชาติ
กรมพลศึกษา
กรมวิชาการ
กรมอาชีวศึกษา
มหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณฯ
เว็บไซด์โรงเรียนทั้งหมด

.

เกี่ยวกับโทรศัพท์

ค้นรหัสไปรษณีย์
ค้นหมายเลขโทรศัพท์
ค้นหมายเลขต่างประเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
สมุดหน้าเหลือง
ถามยอดค้าง AIS
ถามยอดค้าง DTAC

เกี่ยวกับข้อมูล - ความรู้

ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุดดิจิตอล
สนง.ทะเบียนราษฎร์
สนง.ตํารวจแห่งชาติ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
สำนักงานประกันสังคม
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)
ค่าเงินบาท
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน